Nέα - Ανακοινώσεις

18/03/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. (www.pasykaga.gr)  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F.  -D.U. (www.aplf.gr )

 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) κα ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 έλαβε χώρα συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων μας με τη Σύμβουλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) κα Ανδρονίκη Χαριτωνίδου έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκθέσουμε και να συζητήσουμε τα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί  του κλάδου ΠΕ05 σχετικά με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Γαλλικής Γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης από την πλευρά των εκπροσώπων των δύο Συλλόγων έγινε αναφορά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του  2008 και η οποία τιτλοφορείται «Πολυγλωσσία, πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση» όπου μεταξύ των άλλων τίθεται η αρχή «μητρική συν δύο γλώσσες», δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες να μιλούν δύο  γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους βάσει της οποίας επιλέχθηκε η Γαλλική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί  ότι υπήρχε και υπάρχει διορισμένο και μισθοδοτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό για την παροχή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου.

Τονίστηκαν ιδιαίτερα:

Η  ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων για την εμβάθυνση στην εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας ως κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας έτσι ώστε το Δημόσιο Σχολείο να παρέχει  το συγκεκριμένο εφόδιο στους μαθητές  ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες μόρφωσης και τις απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας

Η ανάγκη για βέλτιστη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 στην παροχή υπηρεσίας στο γνωστικό τους αντικείμενο προς όφελος των μαθητών καθώς και της  πληρέστερης  και αποτελεσματικότερης εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας.

Η ανάγκη για άρση  των σοβαρότατων εμποδίων  που υπάρχουν στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως ειδικότερα αναπτύχθηκαν δια ζώσης όσα διαλαμβάνονταν  στα Υπομνήματα των δύο Συλλόγων τα οποία είχαν εγκαίρως κατατεθεί κατά το προηγούμενο της συναντήσεως διάστημα και συγκεκριμένα :

 

Η ανάγκη για άμεση κατάργηση των αντιπαιδαγωγικών Υπουργικών Αποφάσεων για τη συγκρότηση τμημάτων Β΄ Ξένης γλώσσας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες προβλέπουν ότι «οι μαθητές-τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δύο (Γαλλικά ή Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών /τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη» (Πρωτοβάθμια) και ότι, όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας, δημιουργούνται παράλληλα τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των τμημάτων της Β’ Ξένης γλώσσας  δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) (Υπουργικές Αποφάσεις α) υπ’ αριθμ. 70691/Δ1/26-4-2016 με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» β)  υπ’ αριθμ. Φ.52/64336/Δ1/24-4-2018 εγκύκλιος για τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία καθώς και γ) η υπ’ αριθ. 53476/ΓΔ4/4-4-2017 Υπουργική Απόφαση για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων στα Γυμνάσια  ( ΦΕΚ  1171/4-4-2017).

Διότι εξ αιτίας της εφαρμογής των προαναφερθεισών Υπουργικών Αποφάσεων:

Οι μαθητές αναγκάζονται να διδαχθούν άλλη B΄ξένη γλώσσα από αυτή που επιθυμούν με κριτήριο την αριθμητική και συχνά την οριακή πλειοψηφία της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας, το οποίο αποτελεί άμεση καταστρατήγηση των δικαιωμάτων  των μαθητών καθώς εντέλει καταλήγει στην κατάργηση στην πράξη της επιλογής Β΄ Ξένης γλώσσας. 

 Επιπρόσθετα, δημιουργούνται υπεράριθμα και ανομοιογενή τμήματα, τα οποία λειτουργούν με πάνω από 25 μαθητές (κατά παράβαση του Π.Δ. 79/2017) υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη γνώση, την ουσιαστική διδασκαλία και την παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος.

Για το επιτρεπτό της αλλαγής της Β’ Ξένης γλώσσας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο να εξετάζεται η επίδραση της εν λόγω αλλαγής στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού ΠΕ05 στις σχολικές μονάδες.

Τονίστηκε από την πλευρά των εκπροσώπων των Συλλόγων η αναγκαιότητα αναμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η παρεχόμενη ξενόγλωσση εκπαίδευση ως προς τη Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Δημόσιο σχολείο.

Αύξηση των ωρών της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας με εισαγωγή του μαθήματος τουλάχιστον στη Δ’ Δημοτικού αλλά και στο ολοήμερο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας.

 Αναπτύχθηκε διεξοδικά το αίτημα για μείωση του ελάχιστου αριθμού μαθητών για συγκρότηση τμήματος Β Ξένης Γλώσσας προς όφελος των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιλέγουν τη Γαλλική γλώσσα αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών κλάδου  ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, χωρίς περαιτέρω δαπάνη του Δημοσίου,  δεδομένου ότι οι τελευταίοι δεν αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό για την διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο διορίστηκαν και μισθοδοτούνται, καλούμενοι προς συμπλήρωση του Υποχρεωτικού Διδακτικού τους Ωραρίου να παρέχουν υπηρεσία σε διαφορετικά από το γνωστικό τους αντικείμενα ή και διοικητικό έργο , με αποτέλεσμα να απαξιώνονται  ως επιστήμονες στα μάτια των συναδέλφων τους στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

  • Επαναφορά της τρίωρης διδασκαλίας της στο Γυμνάσιο ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της  περαιτέρω εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας και στην εν λόγω βαθμίδα.
  • Η υποχρεωτική τρίωρη διδασκαλία της και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου αλλά και στις τάξεις των ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ  σε συνέχεια και επαύξηση  των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο Γυμνάσιο.
  • Η σύνδεση, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις,  της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ).
  • Η συμπερίληψη - επαναφορά της Γαλλικής γλώσσας  στα μαθήματα επιλογής του Λυκείου και όχι μόνο στον περιορισμό της σε Α Ξένη Γλώσσα για τους μαθητές οι οποίοι διδάσκονται άλλη ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γερμανικά).
  • Η πρόβλεψη ωρών προετοιμασίας – ενισχυτικής διδασκαλίας για όσους μαθητές πρόκειται να διαγωνισθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα των Γαλλικών.
  • Η εισαγωγή της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στα ΕΠΑΣ σε περισσότερες ειδικότητες από αυτήν της Αισθητικής – Κομμωτικής , όπως ενδεικτικά στο Μηχανολογικό τομέα (μηχανές και συστήματα αυτοκινήτων) καθώς και στον τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας ) κ.λ.π.

 

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων έθεσαν επίσης και το θέμα των επιμορφώσεων που αναφέρονται ως αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

 

 Η θέση των Συλλόγων ήταν και είναι ότι πρέπει να υπάρχει  διαμόρφωση πλαισίου για επικαιροποιημένες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το εφικτό πρακτικής εφαρμογής των παρεχόμενων γνώσεων από αυτές στις αίθουσες διδασκαλίας συνυπολογιζόμενου του μαθητικού δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της κάθε σχολικής μονάδας.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για όλα τα παραπάνω σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα με την κα Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, σύμβουλο του Ι.Ε.Π. η οποία επέδειξε πλήρη κατανόηση σε όσα αναπτύχθηκαν  από τους εκπροσώπους των Συλλόγων και  δεσμεύθηκε να προωθήσει τα αιτήματά μας  στην αρμόδια επιτροπή, με την επισήμανση ότι το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί και προτείνει επί θεμάτων αρμοδιότητας του αλλά πολλές φορές  λαμβάνονται διαφορετικές προς τις εισηγήσεις του, (του Ι.Ε.Π.),  αποφάσεις από το Υ.ΠΑΙ.Θ. .

Συμφωνήθηκε οι εκπρόσωποι των Συλλόγων να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη  σύμβουλο του Ι.Ε.Π. στα πλαίσια ενός διαρκούς διαλόγου και αλληλοενημέρωσης για τα θέματα και τα προβλήματα του κλάδου που προεκτέθηκαν ώστε αφενός μεν να επικαιροποιείται το περιεχόμενο τους αφετέρου δε να κατατίθενται διαρκώς βελτιωμένες προτάσεις από την πλευρά των Συλλόγων για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Ι.Ε.Π. στην έκδοση θετικών εισηγήσεων από την πλευρά του τελευταίου προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. προς όφελος των μαθητών και μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας.  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα επιδιώξουμε ως Σύλλογοι νέα συνάντηση με τους αρμόδιους παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ. ώστε να δοθούν περαιτέρω αναλυτικές διευκρινίσεις και να λάβουμε  συγκεκριμένες απαντήσεις για τα  θέματα που τέθηκαν από την πλευρά των Συλλόγων κατά τη συνάντηση της 20ης Φεβρουαρίου 2020 και για τα οποία λάβαμε την υπόσχεση ότι θα τεθούν υπόψη των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου για διαβούλευση και ανάλογη διαμόρφωση θέσεων.

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ