Nέα - Ανακοινώσεις

16/09/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΕΠ ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΥΛΗΣ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 Η  διαμόρφωση  των  Οδηγιών  για  τη  διδασκαλία  της  ξένης  γλώσσας  στο  Δημοτικό    βασίζεται στο  Ενιαίο  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  τις  Ξένες  Γλώσσες  (ΕΠΣ-ΞΓ)  στην  υποχρεωτική εκπαίδευση,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα  ισχύοντα  εγχειρίδια,  καθώς  και  άλλες  πηγές  σχετικού εγκεκριμένου  εκπαιδευτικού  υλικού.

Το  Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ.  δεν  προσδιορίζει  την  ύλη  που  πρέπει  να  διδαχθούν  οι  μαθητές  κάθε  τάξης  (π.χ. τα  γραμματικά  και  λεξιλογικά  στοιχεία),  αλλά  περιλαμβάνει  δείκτες  επικοινωνιακής  επάρκειας ανά  επίπεδο  γλωσσομάθειας,  σύμφωνα  με  την  εξάβαθμη  κλίμακα  του  Συμβουλίου  της Ευρώπης  (ΣτΕ). 

Οι  δείκτες  επικοινωνιακής  επάρκειας  περιγράφουν  τις  προσδοκώμενες επικοινωνιακές  δεξιότητες  που  αναμένεται  να  κατακτήσουν  οι  μαθητές/μαθήτριες  ανά επίπεδο  γλωσσομάθειας,  όπως  αποτυπώνονται  στον  ακόλουθο  πίνακα:

ΓΕΝΙΚΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΕΠΙΠΕΔΑ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α Βασικός  χρήστης  της  γλώσσας                              Α1 Στοιχειώδης  γνώση

                                                                                      Α2 Βασική  γνώση

Β Ανεξάρτητος  χρήστης  της γλώσσας                        Β1 Μέτρια  γνώση

                                                                                      Β2 Καλή  γνώση

 Γ Απόλυτα  ικανός  χρήστης  της γλώσσας                 Γ1 Πολύ  καλή  γνώση

                                                                                      Γ2 Άριστη  γνώση

Ως  εκ  τούτου,  ο/η  εκπαιδευτικός  καλείται:

 (α)    να  σχεδιάσει  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  μαθήματος  για  την  κάθε  τάξη,  με  βάση  τα ενδιαφέροντα  και  τις  ανάγκες  των  μαθητών/μαθητριών,

(β)  να  εμπλουτίσει  το  περιεχόμενο  της  διδασκαλίας  του/της    και  με  διδακτικό  υλικό  που  θα παραγάγει  ο/η  ίδιος/ίδια,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα  παραδείγματα  που  εκπονήθηκαν  στο πλαίσιο  της  Δράσης  για  την  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  ξένων  γλωσσών  στα  Νέα Προγράμματα    Σπουδών  Ξένων  Γλωσσών  (το  εκπαιδευτικό/διδακτικό  υλικό  είναι  διαθέσιμο στον  ιστότοπο  του  Ι.Ε.Π.  στον  σύνδεσμο  https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php).

(γ)  να  προσαρμόσει  και  να  εμπλουτίσει  το  περιεχόμενο  του  διδακτικού  υλικού,  αξιοποιώντας και  το  ψηφιακό  υλικό  που  είναι  διαθέσιμο  στο  ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ  (http://photodentro.edu.gr/) και  στην  πλατφόρμα  ΑΙΣΩΠΟΣ  (http://aesop.iep.edu.gr/).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΚΑΙ  ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΔΙΔΑΚΤΕΑ  ΥΛΗ

Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξη  Δημοτικού

 Α.  Σε  σχέση  με  το  διδακτικό  υλικό

Για  τη  διδασκαλία / εκμάθηση  της  Γαλλικής  Γλώσσας  στο  Δημοτικό  ο/η  εκπαιδευτικός  επιλέγει διδακτικό  βιβλίο  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  τάξης  του/της,  από  τον  εγκεκριμένο  κατάλογο ελευθέρων  βοηθημάτων,  ο  οποίος  αποστέλλεται  από  το  ΥΠΠΕΘ  για  κάθε  σχολικό  έτος.

Β.  Σε  σχέση  με  το  Επίπεδο  Γλωσσομάθειας

Για  τις  2  τελευταίες  τάξεις  του  Δημοτικού  προτείνεται  η  διδακτέα  ύλη  να  καλύψει  το  Επίπεδο Γλωσσομάθειας  ως  εξής  (ΦΕΚ  2871/Β/09-09-2016):

 Ε΄  ΤΑΞΗ Επίπεδο  Α1

ΣΤ΄  ΤΑΞΗ Επίπεδο  Α1

Στη  συνέχεια  παρατίθενται  ενδεικτικά  οι  διδακτικοί  στόχοι  και  η  διδακτέα  ύλη  και  των  2 τελευταίων  τάξεων  του  Δημοτικού.  Οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν,  με βάση  το  επίπεδο  γλωσσομάθειας  των  μαθητών/μαθητριών,  το  δικό  τους  οργανόγραμμα  ύλης καθώς  και  τον  χρονοπρογραμματισμό  του  μαθήματός  τους.  Επίσης  προτείνεται  ο εμπλουτισμός  του  περιεχομένου  της  διδασκαλίας  μέσω  της  αξιοποίησης  του  ψηφιακού υλικού  που  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  της  Δράσης  για  την  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php),  καθώς  και  του  υλικού  που  είναι  διαθέσιμο στο  ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ  (http://photodentro.edu.gr/)  και  στην  πλατφόρμα  ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/ ) .

Σε  κάθε  περίπτωση,  κατά  τη  διδασκαλία/εκμάθηση  της  ξένης  γλώσσας,  πρέπει  να  δίνεται έμφαση  στην  επικοινωνιακή  προσέγγιση,  στη  λειτουργική  χρήση  της  γλώσσας  και  στην κοινωνικοπολιτισμική  της  διάσταση.

  1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 Οικογενειακό  και  φιλικό  περιβάλλον

 Κατοικία

 Εκπαίδευση και Σχολικό  περιβάλλον

 Αγορές και κατανάλωση

 Ψυχαγωγία

  Τουρισμός &Ταξίδια

  1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι  μαθητές/μαθήτριες,  στο  τέλος  του  Δημοτικού,  αναμένεται  να  είναι  ικανοί/-ές:

  να  κατανοούν  και  να  παράγουν  προτάσεις  με  απλή  δομή,  χρησιμοποιώντας  λέξεις ευρείας  χρήσης  και  τυποποιημένες  εκφράσεις,  προκειμένου  να  ανταποκριθούν  σε ανάγκες  της  καθημερινής  ζωής,

  να χαιρετούν,  να συστήνονται,  να  δίνουν  ή  να  ζητούν  πληροφορίες  για  τον  εαυτό  τους, να  ευχαριστούν,  να  κατονομάζουν  αντικείμενα,  να  περιγράφουν  έναν  χώρο,  ένα άτομο  κ.λπ.,

  να  κάνουν  διάλογο  (σε  προσομοίωση)  με  ομιλητές  που  γνωρίζουν  καλά  τη  γλώσσα στόχο  προκειμένου  να  εξυπηρετήσουν  βασικές  ανάγκες  επικοινωνίας  υπό  την προϋπόθεση  ότι  ο  συνομιλητής  τους  μιλάει  αργά  και  είναι  πρόθυμος  να  βοηθήσει  την επικοινωνία.

Σημειώνεται  ότι  οι  αναλυτικοί  δείκτες  επικοινωνιακής  επάρκειας  αποτυπώνονται  στο  ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016.

Το έγγραφο του Ι.Ε.Π. για την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα στην παρακάτω υπερσύνδεση

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΥΛΗΣ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A42129ffb-704e-4a83-b622-160d9dcccd07&fbclid=IwAR2sJPf62hTaoDZqV6qGiPPzmmmGY8rC1pGnKGztCB-HlUn6RyK_eeVIRiM#pageNum=1