Γενικά - Νομοθεσία

Εξωδιδακτικά καθήκοντα

01/04/2016

Εξωδιδακτικά καθήκοντα

Πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί Δ2/20203/25-02-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα πα­ρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 από τις εξωδιδακτικές εργασίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Ωστόσο με προηγούμενα έγγραφα μας έχουμε γνωστοποιήσει ότι και στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται και οι εξής διευκολύνσεις-απαλλαγές: οι πολύτεκνοι εκπαιδευτι­κοί έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από την οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντί­θετα, η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτι­κή, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοί­κησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυ­νου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γο­νέων και παράδοση βαθμολογίας). Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους αναφέρονται οι παραπάνω ρυθμίσεις :εινα: αυτοί των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ2/5682/14-04-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες, έτσι ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν συνεχές ωράριο διδασκαλίας και όπου είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες Δ2/22685/21-10-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ανάθεση υπερωριών σε πολύτεκνους εκπ/κούς Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες ώστε, στις περιπτώσεις ανάθεσης ωρών υπερωριακής διδασκαλίας να ανατίθενται, όπου είναι δυνατόν, κατά προτεραιότητα στους κατά τον νόμο πολύτεκνους εκπαιδευτικούς. ΠΔ 201/1998, ΑΡΘΡΟ 13, §2 Εφημερεύοντες – Επιτήρηση μαθητών β . Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές του σχολείου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του. Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου. α . Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών. Κατά τη σύνταξη των κινδύνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Επίσης ορίζεται ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ο χρόνος αναχώρησής τους. dictyo.gr

Διαβάστε περισσότερα: http://xenesglosses.eu/2016/03/exodidaktika-kathikonta/