Προφίλ

Ο Σύλλογος   Καθηγητών   Γαλλικής   Γλώσσας  &  Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ιδρύθηκε  στις 12 Μαρτίου  1975, είναι    Σύλλογος   μη κερδοσκοπικός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Έχει ως τακτικά μέλη Πτυχιούχους Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πανεπιστημίων της  Ελλάδας και του εξωτερικού, με αναγνωρισμένο τον τίτλο τους από την  αρμόδια Δημόσια αρχή της Ελλάδας και ως μέλη-παρατηρητές τους Φοιτητές των Τμημάτων αυτών.
Από το 1982, είναι μέλος της  Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής (F.I.P.F. - Sèvres), και της Επιτροπής Δυτικής Ευρώπης (C.E.O.).
Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι στόχοι του Συλλόγου είναι:
- Η προώθηση και  διάδοση   της   Γαλλικής   γλώσσας και του Γαλλικού   πολιτισμού,
- η  διαρκής και έγκυρη ενημέρωση και επιμόρφωση των καθηγητών  Γαλλικής  στις νέες τάσεις της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της γλωσσολογίας,
- η διοργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Ημερίδων, Διαλέξεων,
- η ανάπτυξη συνεργασίας  με φορείς  επιμόρφωσης  στην  Ελλάδα  και  το εξωτερικό,
- η έκδοση περιοδικού και λοιπών εντύπων.
- Παραστάσεις και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας , τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της εφαρμογής των   Νόμων που αφορούν τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας/τους Σχολικούς Συμβούλους /τη  Γαλλική Πρεσβεία Ελλάδας  και το Γαλλικό Προξενείο   Θεσσαλονίκης /τα τμήματα Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας του Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης/το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος/ το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης / τους εκδοτικούς οίκους γαλλικών βιβλίων /το Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στην Αθήνα/τους τοπικούς Συλλόγους Καθηγητών Γαλλικής.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ                             
Λεωφόρος Στρατού 2Α - 546 40 Θεσσαλονίκη    
Τηλ & Fax : 2310/ 844 911
Ιστοσελίδα: www.aplf.gr
E-mail:  info@aplf.gr
Ώρες λειτουργίας Γραφείου:
Τετάρτη: 17.00 - 19.00


L’Association des Professeurs de Langue et de Littérature Françaises, Diplômés des Universités, créée en 1975, est une association panhellénique  à but non lucratif qui siège à Thessalonique.
Elle est constituée des membres ordinaires qui sont des diplômés des départements de Langue et de Littérature Françaises de Grèce et de l’étranger si leur diplôme est reconnu du Pouvoir Public Grec et des membres – observateurs qui sont des étudiants de ces départements.
Dès 1982, elle est membre de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (Sèvres) et de la Comité de l’Europe de l’Ouest.
Selon son statut les buts de l’Association sont :
- la promotion et la diffusion de la langue et de la culture françaises en Grèce,
- l’information et la formation continue des profs de la langue française sur les                                              
 nouveaux courants de la pédagogie, de la didactique et de la linguistique,
-organisation des Congrès, des Séminaires, des Conférences, des Journées                     
 scientifiques.
- La publication de la revue trimestrielle « COMMUNICATION ».
- Les interventions auprès du Ministère de l’ Education Nationale, des Directorats Régionaux, les Directions Départementales en Grèce du nord pour assurer l’application des lois relatives à l’enseignement du français et défendre et maintenir l’enseignement du français langue étrangère, au secondaire
et au primaire.
 
Collaborations:
Elle collabore avec le Ministère grec de l’Education Nationale/ les Conseillers Scolaires de la Grèce/l’Ambassade de France en Grèce/le Consulat français à Thessalonique /le Département d’Etudes Françaises de la Faculté des Lettres des Universités de Thessalonique et d’Athènes/l’Institut français de Grèce/l’Institut  français de Thessalonique/les maisons d’éditions des livres français/l’Association des Professeurs de français F.U. (Athènes)/les Associations locales des professeurs de FLE.