Γενικά - Νομοθεσία

Τι ισχύει για τις αμοιβές εκπαιδευτικών και υπαλλήλων στις πανελλαδικές εξετάσεις, εξετάσεις γλωσσομάθειας και ελληνομάθειας.

01/04/2016

Τι ισχύει για τις αμοιβές εκπαιδευτικών και υπαλλήλων στις  πανελλαδικές  εξετάσεις, εξετάσεις  γλωσσομάθειας και ελληνομάθειας.

Οι αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν για τον τρέχων έτος έως την έκδσοη νέων σχετικά με την αποζημίωση των εκπαιδευτικών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες  οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης/αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των:

1) Γενικών και Ειδικών Εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 
2) Των εξετάσεων ιδιωτικών, Γενικών  και Επαγγελματικών Λυκείων  (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών)

3) Των εξετάσεων Ελληνομάθειας

4)  Των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών μαθητών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας:

Α. Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου λαμβάνει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 45,00 ευρώ (είτε εξετάσει μία ημέρα είτε δύο) και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα λαμβάνει 2,00 ευρώ.

Β. Στην περίπτωση που οι εξεταστές μετακινούνται εκτός έδρας την ίδια εξεταστική περίοδο σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού ή σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα,  καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 25,00 ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή των εξεταστών

Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αμοιβή των εξεταστών γίνεται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο τοποθετήθηκαν. Οι εξεταστές συμπληρώνουν με ακρίβεια και πληρότητα τις αιτήσεις, τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έντυπα που θα τους δοθούν (Υποδείγματα αριθμ. Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που υπάρχουν στο παράρτημα ή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ: http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main.html ).

Για να ανταποκριθούν στα παραπάνω θα πρέπει όλοι οι εξεταστές να γνωρίζουν και να έχουν μαζί τους:

-    Φωτοτυπία της Α.Τ. ή του διαβατηρίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τη Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή (όπου αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο IBAN λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου), στοιχεία επικοινωνίας του εξεταστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail κλπ).

-    τον ασφαλιστικό φορέα με χαρακτηρισμό «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος ή «συνταξιούχος».

Επιπλέον:

-    Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (απαραίτητο): τον αριθμό μητρώου στο ΙΚΑ, φωτοτυπία της καρτέλας ενσήμων ή βεβαίωση από το ΙΚΑ περί υπαγωγής στους «παλαιούς» ή στους «νέους» ασφαλισμένους.

-    Για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο (απαραίτητο): υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους των πρόσθετων αποδοχών και βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου (για εκπαιδευτικούς) ή ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους).

-    Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (απαραίτητο)  H  έκδοση φορολογικoύ στοιχείου (ΤΠΥ/ΑΠΥ).

Ημερήσια Αποζημίωση Οδοιπορικών

-    Οι εξεταστές δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα που διανυκτερεύουν, ύψους 29,35€.

-    Για την ημέρα επιστροφής δικαιούνται το 1/3 της πιο πάνω ημερήσιας αποζημίωσης δηλαδή 9,78€.

-    Σε περίπτωση αυθημερόν μετακίνησης και πάλι δικαιούνται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, δηλαδή 9,78€.

-    Σε περίπτωση μετάβασης σε τόπο όπου η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρότερη από αυτή που επιτρέπει διανυκτέρευση, η ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα μετάβασης είναι 9,78€, αφού πρέπει να γίνει επιστροφή στον τόπο αφετηρίας.

Αίτηση - Δήλωση για την αποζημίωση οδοιπορικών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Εξεταστών Παραγωγής Προφορικού Λόγου
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ

Α.  Αποζημίωση εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου

Α1. Αποζημίωση
Οι αποζημιώσεις των εξεταστών προφορικού λόγου καταβάλλονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο όπου τοποθετούνται και στο λογαριασμό της Τράπεζας που δηλώνεται στις αιτήσεις τους.
Επί των αποζημιώσεων γίνονται κρατήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο κάθε εξεταστής και από το χαρακτηρισμό ως «παλαιός» (ασφαλισμένος πριν το 1993) ή «νέος» (ασφαλισμένος μετά το 1993) και παρακρατείται φόρος (επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων από το μικτό ποσό). Το ύψος της αποζημίωσης (εξετάσεις Μαΐου και Νοεμβρίου), καθορίζεται από τις διατάξεις των:  Κ.Υ.Α. 2/30147/0022/10-05-2012 (ΦΕΚ 1696 τ.Β’/16-05-2012), «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» και Κ.Υ.Α. 2/55604/0022/10-08-2012 (ΦΕΚ 2401 τ.Β’/29-08-2012), «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/30147/0022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 1696 τ.Β’/2012)».
Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις ορίζεται ότι: Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου λαμβάνει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 45,00 ευρώ (είτε εξετάσει μία ημέρα είτε δύο) και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα λαμβάνει 2,00 ευρώ.
Στην περίπτωση που οι εξεταστές μετακινούνται εκτός έδρας την ίδια εξεταστική περίοδο σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού ή σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα,  καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 25,00 ευρώ.

Α2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή των εξεταστών
Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αμοιβή των εξεταστών γίνεται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο τοποθετήθηκαν. Οι εξεταστές συμπληρώνουν με ακρίβεια και πληρότητα τις αιτήσεις, τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έντυπα που θα τους δοθούν (Υποδείγματα αριθμ. Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που υπάρχουν στο παράρτημα ή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ: http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main.html ).
Για να ανταποκριθούν στα παραπάνω θα πρέπει όλοι οι εξεταστές να γνωρίζουν και να έχουν μαζί τους:
-    Φωτοτυπία της Α.Τ. ή του διαβατηρίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τη Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή (όπου αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο IBAN λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου), στοιχεία επικοινωνίας του εξεταστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail κλπ).
-    τον ασφαλιστικό φορέα με χαρακτηρισμό «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος ή «συνταξιούχος».

Επιπλέον:

-    Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (απαραίτητο): τον αριθμό μητρώου στο ΙΚΑ, φωτοτυπία της καρτέλας ενσήμων ή βεβαίωση από το ΙΚΑ περί υπαγωγής στους «παλαιούς» ή στους «νέους» ασφαλισμένους.
-    Για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο (απαραίτητο): υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους των πρόσθετων αποδοχών και βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου (για εκπαιδευτικούς) ή ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους).
-    Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (απαραίτητο)  H  έκδοση φορολογικoύ στοιχείου (ΤΠΥ/ΑΠΥ).

Β. Μετακίνηση Εξεταστών προφορικού λόγου

Η μετακίνηση καθώς και η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών διέπεται από τη γενικότερη νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τα θέματα αυτά, δηλαδή: το Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 τ.Α’/12-02-1999) και την Υ.Α. 2/54866/0022/20-07-1999) «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1583 τ.Β΄/06-08-1999), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο εξεταστής, ώστε να αποζημιωθεί για τη μετακίνησή του, τα προμηθεύεται από το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο έχει τοποθετηθεί (Υποδείγματα αριθμ. IV και V, που φέρουν την ένδειξη «για πληρωμή οδοιπορικών» και υπάρχουν στο Παράρτημα ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ).
Η μετακίνηση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπ.Π.Ε.Θ μαζί με την κατάσταση μετακίνησης στην οποία αναφέρεται η διαδρομή μετακίνησης, ο τόπος προέλευσης και προορισμού και οι ακριβείς ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής. Η διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών μετακίνησης πραγματοποιείται από το Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής Δαπανών Εξετάσεων, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ.Π.Ε.Θ.
Ο εξεταστής συγκεντρώνει με δική του ευθύνη τα παραστατικά της μετακίνησής του και τα καταθέτει αυτοπροσώπως ή με τρίτο πρόσωπο στο πρωτόκολλο  της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Ισόγειο, γραφείο 103), ή τα αποστέλλει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (Ταχ. Δ/νση: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής δαπανών εξετάσεων, Α. Παπανδρέου 37,  15180  Μαρούσι).
Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου και η οικεία Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο που εργάσθηκε ο Εξεταστής, δεν εμπλέκονται στη διαδικασία αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, αλλά είναι υποχρεωμένες να προμηθεύουν τις σχετικές επικαιροποιημένες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος.
Προσοχή: Κάθε εξεταστής θα πρέπει να συμπληρώσει  σωστά τα προσωπικά του  στοιχεία και να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του μετά τη λήξη των εξετάσεων, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων ΟΛΩΝ των Εξεταστών.
Γι’ αυτό το λόγο τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα και πριν το κλείσιμο των εντελλομένων στις αρχές Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Για να μην υπάρξει πρόβλημα σχετικά με την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, πρέπει οι εξεταστές να γνωρίζουν απαραίτητα και τα εξής:
1.    Οι Εξεταστές του ΚΠγ δικαιούνται να μετακινούνται σε Β΄ θέση με όλα τα μέσα συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ, τρένο, πλοίο, αεροπλάνο), να χρησιμοποιούν Ι.Χ., το οποίο ανήκει στους ίδιους ή στο/στη σύζυγο (οδηγούμενο όμως από τους ίδιους και με δική τους  ευθύνη για ατύχημα ή ζημιά).
2.    Οι εξεταστές δεν δικαιούνται αποζημίωση για ταξί παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα – με βεβαίωση του συγκοινωνιακού φορέα η μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο δεν καλύπτεται   με συγκοινωνία. (μόνο για τις επαρχιακές πόλεις).
 Για μετακινήσεις εντός πόλης, δεν καλύπτεται η δαπάνη εισιτηρίων  αστικών συγκοινωνιών.
3.    Οι μετακινούμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις νέες εθνικές οδούς και μόνον αυτές, γεγονός που θα προκύπτει από τα παραστατικά των διοδίων, τα οποία προσκομίζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Προσοχή: Η προσκόμιση όλων των διοδίων (μετάβασης και επιστροφής) είναι υποχρεωτική για την χιλιομετρική αποζημίωση καθώς αποτελούν αποδεικτικό της μετακίνησης. Η μετάβαση τύπου Ρίο-Αντίρριο και Αγιόκαμπου-Γλύφας με φέρρυ-μποτ δεν θα γίνεται δεκτή. Επιβάλλεται η χρήση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, με πληρωμή των αντίστοιχων διοδίων και για μετάβαση από ή προς την Εύβοια, η μετακίνηση θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω Χαλκίδας.
4.    Σε περίπτωση μετακίνησης σε περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας, η χρήση Ι.Χ. δικαιολογείται μόνο όταν προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση, δηλαδή όταν δεν υπάρχει οδική σύνδεση νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
5.    Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοτυπημένων δικαιολογητικών, δεν αποζημιώνονται (είναι χρήσιμο να κρατούν  φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που καταθέτουν για την περίπτωση απώλειάς τους κατά την αποστολή).

Β.1 Δικαιολογητικά Οδοιπορικών
Για την δικαιολόγηση των δαπανών μετακίνησης οι εξεταστές θα πρέπει να προσκομίζουν:
•    Την Αίτηση-Δήλωση (Υπόδειγμα ΙV), αναγράφοντας σε αυτήν και τα παραστατικά που αποστέλλονται
•    Την Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα V), στην οποία εκτός των λοιπών στοιχείων θα αναφέρουν τη διαδρομή, τα μέσα μετακίνησής τους και τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο ή τη φιλοξενία τους (σε περίπτωση διανυκτέρευσης)
•    Τη πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης για τις ημέρες που εξέτασαν τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο, την οποία θα πάρουν από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο εργάσθηκαν
•    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων (απαραίτητα)  του εξεταστή, από την τράπεζα στην οποία επιθυμεί να καταβληθεί η αποζημίωση των οδοιπορικών του (όπου θα αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου).
•    Μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση αποδοχών στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους.
Επίσης, ανάλογα με το συγκοινωνιακό μέσο που θα επιλέξουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι  δικαιολογητικά:
1)  Σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο, ΚΤΕΛ, τρένο και πλοίο τα ακόλουθα:
-    το εισιτήριο στο οποίο αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου
-    απόδειξη εξόφλησης του εισιτηρίου στο όνομα του εξεταστή, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα στο εισιτήριο (που την προμηθεύεται από το πρακτορείο ή το φορέα έκδοσης του εισιτηρίου. π.χ. ΚΤΕΛ)
-    αν πρόκειται για αεροπορικό εισιτήριο επιπλέον χρειάζονται οι κάρτες επιβίβασης (boarding passes) και το έγγραφο ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) και εξοφλητική απόδειξη ονομαστική η οποία να είναι έγκυρη σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
-       Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου  από τον εξεταστή μέσω πιστωτικής κάρτας πρέπει να προσκομίζεται η φωτοτυπία του αναλυτικού  λογαριασμού συναλλαγών της τράπεζας η εξοφλητική απόδειξη (ονομαστική).
-    2)     Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ., τα ακόλουθα:
-    φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του εξεταστή στο όνομά του
-    φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
-    βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον τόπο προέλευσης στον τόπο μετάβασης (που εκδίδεται από την περιφέρεια, την τροχαία, ή τα ΚΕΠ). Για μετακινήσεις μεταξύ πρωτευουσών δύο νομών δεν απαιτείται η άνω βεβαίωση.
-    Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής διοδίων (δεν θα δίδεται χιλιομετρική αποζημίωση αν δεν αποσταλούν )   
-    Πρωτότυπα εισιτήρια πορθμείου  (να αναγράφεται ημερομηνία μετακίνησης και όνομα μετακινούμενου) μόνο στις περιπτώσεις εγκεκριμένης διαδοχικής μετακίνησης.
-    Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα V) ο αριθμός κυκλοφορίας  του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της άδειας οδήγησης
-    Το ΙΧ πρέπει να ανήκει στον εξεταστή ή στον/στην σύζυγο. Στην περίπτωση που ανήκει σε σύζυγο, ο εξεταστής θα πρέπει να υποβάλλει επιπλέον φωτοτυπία Α.Τ., όπου θα αναφέρεται το όνομα του/της συζύγου ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή  εκκαθαριστικό εφορίας. Στην περίπτωση που το Ι.Χ. ανήκει σε γονέα ή φιλικό-  συγγενικό πρόσωπο, ο εξεταστής πρέπει να προσκομίσει συμπληρωματικά, εκτός από το δίπλωμά του και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, μια βεβαίωση περί αντιτίμου του εισιτηρίου για την απόσταση που διένυσε, την οποία θα πάρει από το συγκοινωνιακό φορέα της επιλογής του (ΚΤΕΛ ή ΟΣΕ), καθώς δε θα λάβει χιλιομετρική αποζημίωση αλλά μόνο το αντίτιμο εισιτηρίου της διαδρομής μετακίνησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω δικαιολογητικών, δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση των εξεταστών για τη μετακίνησή τους.

Β.2 Δικαιολογητικά Διανυκτέρευσης
Οι εξεταστές του ΚΠγ δικαιούνται να διανυκτερεύουν στον τόπο μετάβασης όταν:
1.    Έχουν χρησιμοποιήσει συγκοινωνιακό μέσο και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 120 χλμ.
2.    Έχουν χρησιμοποιήσει Ι.Χ. και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 160χλμ.
3.    Έχουν χρησιμοποιήσει πλοίο και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 20 ναυτικά μίλια.
4.    Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, όπως απαγόρευση απόπλου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει επίσημη βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.
Η διανυκτέρευση (σε ξενοδοχείο ή ακόμη και σε φιλικό/ συγγενικό σπίτι) πρέπει να γίνει στον τόπο μετάβασης των εξεταστών και θα πρέπει να προσέχουν στα δικαιολογητικά τους τα εξής στοιχεία:
•    Η απόδειξη του ξενοδοχείου πρέπει να γράφει «εξοφλήθηκε» και να συνοδεύεται από σφραγίδα και υπογραφή από τον υπάλληλο του ξενοδοχείου.
•    Πρέπει να φαίνεται η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο. Ακόμα και στην περίπτωση συζύγων, θα πρέπει να προσκομίσει ξεχωριστή απόδειξη ο καθένας για  να αποζημιωθεί.
•    Η δαπάνη του πρωινού δεν θα πρέπει να αναφέρεται στην απόδειξη και αυτό θα πρέπει να φροντίσει ο εξεταστής να το αναφέρει στον ξενοδοχοϋπάλληλο πριν την έκδοση της απόδειξης (εάν ωστόσο αναγραφεί, τότε το ποσό που αναφέρεται στο πρωινό θα περικοπεί)
•    Η  αποζημίωση που δίνεται για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2685 /99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β.3 Ημερήσια Αποζημίωση Οδοιπορικών
-    Οι εξεταστές δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα που διανυκτερεύουν, ύψους 29,35€.
-    Για την ημέρα επιστροφής δικαιούνται το 1/3 της πιο πάνω ημερήσιας αποζημίωσης δηλαδή 9,78€.
-    Σε περίπτωση αυθημερόν μετακίνησης και πάλι δικαιούνται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, δηλαδή 9,78€.
-    Σε περίπτωση μετάβασης σε τόπο όπου η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρότερη από αυτή που επιτρέπει διανυκτέρευση, η ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα μετάβασης είναι 9,78€, αφού πρέπει να γίνει επιστροφή στον τόπο αφετηρίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Πληρωμή των απασχολούμενων στις εξετάσεις του ΚΠγ

Oι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των δαπανών:
-    των εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου
-    των βαθμολογητών ΚΠγ του Βαθμολογικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (για τις γλώσσες Γαλλική και Ιταλική)
-    των μελών των επιτροπών εξέτασης ατόμων με ειδικές ανάγκες (πλέον και του ιατρού), σύμφωνα με τις: Κ.Υ.Α. 2/30147/0022/10-05-2012 (ΦΕΚ 1696 τ.Β’/16-05-2012) και Κ.Υ.Α. 2/55604/0022/10-08-2012 (ΦΕΚ 2401 τ.Β’/29-08-2012)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την εκκαθάριση των δαπανών των βαθμολογητών ΚΠγ του Βαθμολογικού Κέντρου Αθήνας (για τις γλώσσες Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Τουρκική), αρμόδιο είναι το Τμήμα ΣΤ΄, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Κ.Υ. του Υπ.Π.Ε.Θ

Εφιστάται η προσοχή:
1.    Στη σωστή συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ειδικά όσα αφορούν τους εξεταστές και βαθμολογητές.
2.    Οι εκκαθαριστές των αμοιβών των εξεταστών στην περίπτωση που αυτοί είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, πρέπει να δηλώνουν στον κωδικό 01, κατά τη σύνταξη της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), «τακτικές αποδοχές (από μισθό ή ημερομίσθιο)», ώστε για τις αντίστοιχες ημέρες απασχόλησης να εκδίδονται ένσημα.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αμέσως μετά τη διενέργεια των εξετάσεων και μέσα σε διάστημα ενός μηνός πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή των απασχολουμένων σε αυτές (εξεταστών, βαθμολογητών και μελών των Επιτροπών των Εξεταστικών κέντρων).
Μετά την αποστολή των ενταλμάτων πληρωμής στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των οικείων Νομών, πρέπει να αποστείλουν στο Τμήμα ΣΤ΄, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Κ.Υ. του Υπ.Π.Ε.Θ.:
α) τον πίνακα των απολογιστικών στοιχείων (δηλ. τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την αποζημίωση των απασχολουμένων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) της οικείας Διεύθυνσης),  σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος και
β) τον/τους αριθμό/-ούς πρωτοκόλλου και την ημερομηνία αποστολής των ενταλμάτων πληρωμής στις Υ.Δ.Ε., προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των πιστώσεων από το Τμήμα ΣΤ΄, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Κ.Υ. του Υπ.Π.Ε.Θ.

Τονίζεται ότι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας πρέπει να ενεργούν άμεσα, ιδιαίτερα μετά τις εξετάσεις του Νοεμβρίου, για την εκκαθάριση των αμοιβών των απασχολουμένων προκειμένου αυτές να πραγματοποιούνται πριν το κλείσιμο των εντελλομένων στα μέσα Δεκεμβρίου κάθε  έτους.

Για την κάλυψη δαπανών προμήθειας χαρτιού και γραφικών ειδών και λοιπών εξόδων, στο πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων του ΚΠγ, μεταφέρονται από τη στον ΚΑΕ 1111 πιστώσεις ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων ενάμισι ευρώ (1,50€) ανά υποψήφιο.

 

alfavita.gr